GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Bu metin http://www.d-marin.com/ web sitesini kullanacak olan Kullanıcı/Kullanıcılar için bilinmesi gerekli olan kullanım koşulları ve gizlilik politikasının neler olduğunu açıklamaktadır.

Aşağıdaki tanımlar http://www.d-marin.com/ sitesinin kullanımı için önemlidir.

Buna göre;

D-Marin: Sitenin sahibi olan D-Marina İşletmeciliği Turizm ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.’yi,

FSEK: 5946 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,

Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar: Kişisel verilerini, sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri,

Site: http://www.d-marin.com/ adresinde yer alan web sitesini,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücade Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6698 Sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.

Kullanım Koşulları

Kullanıcı veya Kullanıcılar, işbu Site'yi ziyaret ederlerken, Site'de yer alan, ister http://www.d-marin.com/’a isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site'nin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan mythahotels.com veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site'de yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin http://www.d-marin.com/ tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Kullanıcı veya Kullanıcılar, http://www.d-marin.com/ Logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten mythahotels.com’un veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, D-Marin’in, Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya Gizlilik Politikasını tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, mythahotels.com sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Kişisel Veriler

İşbu “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası” http://www.d-marin.com/  sitesi ile ilgili hizmetlerimizi sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı

Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

a. D-Marin’in (http://www.d-marin.com/) ne tür kişisel veriler topladığını,

b. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,

c. http://www.d-marin.com/’un kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,

ç. http://www.d-marin.com/’un işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,

d. Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

1- İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Doğuş Holding A.Ş.’nin iştiraklerinden biri olan D-Marina İşletmeciliği Turizm ve Yönetim Hizmetleri A.Ş., müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, kimlik bilgileri, fotoğraf, sosyal medya hesapları, alışveriş bilgileri, fatura bilgileri fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı’yı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler http://www.d-marin.com/ üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

2- Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek ve bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, kisiselverilerim@d-marin.com mail adresinden bize başvurabilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır. 

3- Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.
Şirketimiz kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimiz’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. 

4- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

Şirketimiz’e başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda da belirtilen 6698 sayılı Kanun md. 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kisiselverilerim@d-marin.com adresine ulaşarak kullanabilirsiniz.

5- Kişisel Veri Saklama Süresi

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onay, onayın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.   

6- Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri kisiselverilerim@d-marin.com adresine ulaşarak yapabilirsiniz.

7- Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman vermiş olduğunuz açık rızanızı geri alma hakkınız bulunmaktadır.

Söz konusu açık rızanınızı geri almak için dilediğiniz zaman kisiselverilerim@d-marin.com adresine bu yönde e-posta gönderebilirsiniz. 

8- Başvuru

Bu metnin muhtelif yerlerinde belirtilen olası başvurularınızın Şirketimiz’ce kabule şayan olması için, aşağıdaki şekillerden biri ile iletilmesi gerekmektedir:

a. Şirketimizin kisiselverilerim@d-marin.com e-posta adresine, başvuru sahibinin şahsına ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile başvurulması (ilgili e-posta güvenli e-imza ile imzalanabileceği gibi, Şirketimiz’e hitaben yazdığınız word veya pdf. veya diğer bir formatındaki bir dosya da güvenli e-imza ile imzalanabilir), veya

b. Şirketimiz’in web sayfasında mevcut Kayıtlı e-Posta adresimize veya kisiselverilerim@d-marin.com adresine, şahsınıza ait kayıtlı e-posta adresinden (KEP), güvenli elektronik imzalı şekilde başvuru yapılması, veya

c. Kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile başvuru yapılması,

d. Şirketimiz’e bizzat gelinerek; kimlik belgelerinizin ibrazı ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile başvuru yapılması.

Başvurularınızın yukarıda anlatılanlardan başka yollarla yapılması halinde veya – yasanın müsade ettikleri hariç – başka kişiler hakkındaki sorgularınız Şirketimiz’ce kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.

9- Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Şirketimiz, bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası dokümanında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın http://www.d-marin.com/ sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

10- Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

11- Son Hüküm

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Şirketimiz’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Doğuş Holding A.Ş.’nin iştiraki olan D-Marina İşletmeciliği Turizm ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin (“Şirket”), misafir ve üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, kimlik bilgileri, konaklama ve harcama bilgileri, tekne/ulaşım/seyahat bilgileri, sigorta, tekne mürettebatı bilgisi, sosyal medya hesapları alışveriş bilgileri, fatura bilgileri gibi)  yine anılan yasalara uygun surette toplanmakta ve işlenmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bu kerre verdiğiniz açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek için  ve kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, kisiselverilerim@d-marin.com mail adresinden bize başvurabilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır.

 

Yardım Hattı

Lütfen mesajınızı aşağıya bırakın, en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.